Seksioni 1: Hyrja dhe informacione të përgjithshme

Modulet e tekstit Përmbledhja

Informacione mbi mbrojtjen e të dhënave

Të thjeshta dhe koncize

Rreth nesh dhe sajtit tonë të uebit

 

Ne, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje, menaxhojmë këtë sajt uebi. Përdorni informacionet e kontaktit të dhëna në faqen Informacionet e kompanisë për të kontaktuar me ne.

 

Nëse kontaktoni me ne, ne do të ruajmë dhe do të përpunojmë informacionet që jepni ju për qëllimin e administrimit të pyetjes suaj dhe çdo pyetje vijuese. Ne lejohemi t’i përpunojmë të dhënat në këtë kontekst sipas ligjit (neni 6(1b) i Rregullores (BE) 2016/679). Ne do t’i fshijmë informacionet e tua pas administrimit të pyetjes suaj.

 

 

 

Informacionet tona të kontaktit mund të gjenden në faqen Informacionet e kompanisë

Parimet tona udhëzuese

Ne e vlerësojmë me seriozitet mbrojtjen e informacioneve tuaja. Për këtë arsye të dhënat e tua përpunohen me shumë kujdes dhe në përputhje të rreptë me ligjet e vlefshme për mbrojtjen e të dhënave. Janë ndërmarrë masa sigurie teknike dhe organizative për të mbrojtur të gjitha sajtet tona të uebit kundër rreziqeve të pranishme gjatë përpunimit të të dhënave personale. Partnerët tanë që na mbështesin për ofrimin e këtij sajti uebi duhet të respektojnë po ashtu këto dispozita.

 

Ne dhe partnerët tanë zbatojmë masat më të fundit teknike të sigurisë për mbrojtjen e të dhënave tuaja

Çfarë regjistrojmë në mënyrë standarde

Mund të përdorni të gjitha zonat e sajtit tonë të uebit që nuk janë të mbrojtura për aksesin pa e zbuluar identitetin tuaj. Ne regjistrojmë çdo përdorim të sajtit tonë të uebit në mënyrë standarde për të korrigjuar gabimet dhe për të sqaruar incidentet e sigurisë. Mund të gjeni më shumë për të dhënat tona të regjistrimit në seksionin “Si i përpunojmë të dhënat tuaja”.

 

Cilat leje kemi për përpunimin e të dhënave tuaja

Ne e respektojmë privatësinë tuaj. Rrjedhimisht, ne përpunojmë të dhënat tuaja vetëm kur lejohemi ta bëjmë këtë. Është e qartë se mund të na jepni lejen të përpunojmë të dhënat tuaja duke zgjedhur përpunimin e të dhënave në sajtin tonë të uebit. Në rastet e tjera, ne përpunojmë të dhënat tuaja pasi lejohemi ta bëjmë këtë sipas ligjit. Për shembull, nëse bëni një porosi nëpërmjet sajtit tonë të uebit, ne lejohemi të përpunojmë të dhënat tuaja për të realizuar atë kontratë. E njëjta gjë vlen kur përdorni shërbimet e tjera në sajtin tonë të uebit që kërkojnë përpunimin e të dhënave tuaja. Ne lejohemi po ashtu të përpunojmë të dhënat tuaja kur kemi një interes të ligjshëm për ta bërë këtë. Një shembull i tillë janë të dhënat e regjistrimit që mbledhim për të siguruar që sajti ynë i uebit mund të përdoret pa defekte, ndër të tjera. Në çdo rast, ne do t’ju informojmë nëse kryhet ndonjë përpunim përkatës i të dhënave tuaja dhe interesat tuaj merren parasysh sa herë që të dhënat tuaja përpunohen në mënyrën e zakonshme. Në rast se keni arsye për ankesë, mund të gjeni të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja në seksionin e fundit të këtyre Informacioneve mbi mbrojtjen e të dhënave.

 

Lejet që përdorim dhe kur i përdorim ato përcaktohen në seksionin vijues. Në të njëjtin seksion mund të gjeni informacione më të detajuara për mënyrën se si të dhënat mblidhen, përpunohen dhe përdoren në sajtin tonë të uebit (d.m.th. tipi, fusha dhe qëllimi i përpunimit të të dhënave).

 

Çfarë duhet të dini tjetër?

Përdoruesit nën moshën 16 vjeç duhet të transmetojnë të dhëna personale te ne vetëm me pëlqimin e prindit ose kujdestarit të tyre ligjor. Ligji për mbrojtjen e të dhënave që zbatohet mund të kërkojë kufij të ndryshëm të moshës në këtë kuadër.

 

Sajti ynë i uebit mund të përmbajë lidhje me sajte të tjera të uebit. Ne nuk kemi ndikim në mënyrën se si përpunohen të dhënat tuaja në këto sajte uebi ose në respektimin nga ana e tyre për dispozitat për mbrojtjen e të dhënave. Kini parasysh Informacionet mbi mbrojtjen e të dhënave që ofrojnë ato sajte.

 

 

Ne përpunojmë të dhënat tuaja vetëm kur lejohemi ta bëjmë këtë

 

 

 

 

 

 

 

Seksioni 2: Përpunimi i të dhënave në sajtin e uebit

Si i përpunojmë të dhënat tuaja (regjistrat, kukit, monitorimi etj.)

 

Të dhënat e regjistrimit

 

Për arsye teknike, sa herë që shfletuesi juaj i internetit hyn në sajtin tonë të uebit, ai dërgon automatikisht informacione te serveri ynë i uebit (d.m.th. të dhënat e regjistrimit). Ne ruajmë disa nga këto informacione në skedarët e regjistrimit, si p.sh.:

 

·         Data e aksesit

·         Ora e aksesit

·         URL-ja e sajtit të uebit të lidhjes

·         Skedarët e hapur

·         Vëllimi i të dhënave të transferuara

·         Tipi dhe versioni i shfletuesit

·         Sistemi operativ

·         Adresa IP (e anonimizuar)

 

Të dhënat e regjistrimit nuk përmbajnë të dhëna personale. Si rregull i përgjithshëm, ne analizojmë vetëm të dhënat e regjistrimit për të rregulluar defektet në përdorimin e sajtit tonë të uebit ose për të sqaruar incidentet e sigurisë. Këto të dhëna të regjistrimit ne i ruajmë për një kohë të papërcaktuar.

 

Ndonjëherë është e nevojshme për ne që të mbledhim informacione personale shtesë si dhe të dhëna regjistrimit për

të rregulluar defektet ose për të ruajtur dëshmi në lidhje me incidentet e sigurisë. Në raste të tilla, ne lejohemi t’i përpunojmë të dhënat e regjistrimit sipas ligjit (neni 6(1f) i Rregullores (BE) 2016/679). Ne i fshijmë këto të dhëna pas rregullimit të defektit ose pas sqarimit të plotë të incidentit të sigurisë, ose nëse qëllimi origjinal i përpunimit nuk ekziston më për shkak të faktorëve të tjerë. Në rast të një incidenti sigurie, ne do t’i transmetojmë të dhënat e regjistrimit tek autoritetet hetimore në bazë rast pas rasti, në masën e lejuar.

 

Ne i ruajmë gjithmonë të dhënat e regjistrimit më vete nga të dhënat e tjera të mbledhura që kanë lidhje me përdorimin e sajtit tonë të uebit.

 

 

Ne i përdorim të dhënat e regjistrimit për rregullimin e defekteve ose për sqarimin e incidenteve të sigurisë

Regjistrimi në sajtin tonë të uebit

 

Mund të regjistroheni si përdorues në sajtin tonë të uebit. Regjistrimi kërkohet nëse dëshironi të keni akses në shërbime shtesë. Ne mbledhim dhe përpunojmë detajet e mëposhtme si pjesë e procesit të regjistrimit:

Detajet e kërkuara: Detajet opsionale:
·         Titulli

·         Emri dhe mbiemri

·         Adresa postare e plotë

·         Numri i telefonit

·         Adresa e emailit

·         Fjalëkalimi

·         Numri i celularit

·         Data e lindjes

·         Çfarë ju ka bërë të na gjeni

·         Pëlqimi për marrjen e reklamave.

Ne lejohemi t’i përpunojmë informacionet tuaja personale për të ofruar shërbime të personalizuara sipas ligjit (neni 6(1b) i Rregullores (BE) 2016/679).  Ne i ruajmë të dhënat e përdoruesve të regjistruar deri sa përdoruesi ta fshijë llogarinë e tij. Përdoruesit me autorizimin përkatës mund ta fshijnë llogarinë e tyre në çdo kohë nëpërmjet llogarisë së tyre të përdoruesit. Llogaria e përdoruesit i lejon po ashtu përdoruesit të ndryshojnë ose të fshijnë në çdo kohë informacionet specifike të dhëna në kohën e regjistrimit.

Është e qartë se ne do t’ju ofrojmë informacione për të dhënat që mbajmë për ju sipas kërkesës. Ne do të kemi po ashtu kënaqësinë të korrigjojmë informacionet e pasakta ose të fshijmë informacionet që mbajmë për ju sipas kërkesës, me kusht që fshirja në fjalë të mos ndalohet nga kushtet e detyrimeve tona ligjore për ruajtjen e informacioneve të caktuara. Për të kërkuar këtë, përdorni informacionet e kontaktit të dhëna në fund të këtyre Informacioneve mbi mbrojtjen e të dhënave.

 

Përdoruesit e regjistruar mund të kenë akses në shërbime dhe oferta shtesë

Buletini

Sajti ynë i uebit ofron opsionin e abonimit në buletinin tonë. Ne përdorim një proces të dyfishtë të zgjedhjes për të verifikuar nëse pronari i një adrese emaili është regjistruar aktualisht për të marrë buletinin. Abonimi te buletini është i suksesshëm vetëm nëse pronari i adresës së emailit ka konfirmuar shprehimisht aktivizimin e buletinit duke klikuar te lidhja në emailin e konfirmimit. Për qëllime dëshmie, ne regjistrojmë përfundimin e fazave individuale të procesit të dyfishtë të zgjedhjes.

Nëse abonoheni të merrni buletinin tonë dhe kështu që jepni pëlqimin që ajo t’ju dërgohet juve, detajet tuaja përdoren vetëm për t’ju dërguar buletinin. Ne lejohemi t’i përpunojmë të dhënat tuaja në këtë kontekst me pëlqimin tuaj (neni 6(1a) për Rregulloren (BE) 2016/679). Këtë pëlqim mund ta tërhiqni në çdo kohë. Lidhja përkatëse është e përfshirë në çdo kopje të buletinit tonë. Ne do të mbajmë shënim për faktin që jeni çregjistruar nga buletini në bazën tonë të të dhënave.

 

 

 

Ne përdorim një proces të dyfishtë të zgjedhjes për të mbrojtur adresën tuaj të emailit ndaj keqpërdorimit nga palët e treta

Kukit

 

Ne përdorim kuki. Kukit janë skedarë të vegjël teksti që ne i ruajmë në pajisjen tuaj kur vizitoni sajtin tonë të uebit. Këto kuki dërgohen përsëri te ne sa herë që keni akses te sajti ynë i uebit në vijim. Kjo na lejon që t’ju njohim, për shembull, ose që ta bëjmë më të lehtë navigimin në sajtin tonë të uebit falë informacioneve të ruajtura te kukit.

 

Kukit nuk mund të përdoren për ekzekutimin e programeve ose për transferimin e viruseve te një kompjuter. Kukit mund të lexohen vetëm nga serveri i uebit nga i cili kanë origjinën.

 

Ne nuk i ndajmë informacionet e ruajtura te kukit me palë të treta pa lejen tuaj të shprehur.

 

Mund ta shikoni sajtin tonë të uebit edhe pa kuki. Shfletuesit e internetit shpesh janë të konfiguruar që të pranojnë kukit. Për të parandaluar që shfletuesi juaj i internetit të mos përdorë kukit, mund (1) të refuzoni përdorimin e kukive kur hyni në sajtin tonë të uebit duke përdorur shtresën e kukive (nëse ka) ose (2) të çaktivizoni përdorimin e kukive nëpërmjet parametrave në shfletuesin tuaj të internetit. Funksionet e ndihmës në shfletuesin tuaj mund t’ju tregojnë se si të çaktivizoni dhe/ose të fshini kukit në shfletuesin tuaj të internetit. Kini parasysh se çaktivizimi/fshirja e kukive mund të bëjë që funksione individuale në sajtin tonë të uebit të mos funksionojnë më siç pritet.  Kukit që mund të kërkohen për funksione të caktuara në sajtin tonë të uebit janë të përcaktuara më poshtë. Përveç kësaj, çaktivizimi/fshirja e kukive do të ketë ndikim vetëm në shfletuesin e internetit të përdorur për të bërë këtë. Për këtë arsye çaktivizimi/fshirja e kukive duhet të përsëritet për çdo shfletues tjetër interneti në mënyrën përkatëse.

Kukit që përdorim për funksione specifike, pa referenca për individët:

–        Kukit që ruajnë preferenca të caktuara të përdoruesit (p.sh. parametrat e kërkimit ose të gjuhës)

–        Kukit që ruajnë informacione për të garantuar rileximin pa probleme të përmbajtjeve me video ose me audio

–        Kukit që ruajnë përkohësisht hyrje të caktuara të përdoruesit (p.sh. përmbajtjet e një shporte të blerjeve ose një formulari në linjë)

Kukit që përdorim për funksione specifike, me referenca për individët:

–        Kukit që shërbejnë për të identifikuar ose për të vërtetuar përdoruesit tanë

Ne lejohemi t’i përpunojmë të dhënat në këtë kontekst me pëlqimin tuaj (neni 6(1a) për Rregulloren (BE) 2016/679). Ne i ruajmë këto të dhëna deri sa kuki në fjalë të skadojë ose deri sa ta fshini atë.

 

Çdo përpunim i mëtejshëm i të dhënave personale që përdor kukit është i përcaktuar në seksionet përkatëse në këto informacione.

 

 

Sajti ynë i uebit përdor kuki për t’ju ofruar funksionalitete të caktuara

Analitika e uebit me përdorimin e profileve të pseudonimizuara të përdoruesve

 

Ne përdorim mjete analitike të uebit për qëllime të ndryshme në sajtin tonë të uebit. Mund të gjeni informacione për mjetin e analitikës së uebit që përdorim ne më poshtë, duke përfshirë një përshkrim të përpunimit të të dhënave në fjalë, qëllimet e atij përpunimi dhe se si mund të parandaloni që mjeti i analitikës së uebit të mos mbledhë dhe të mos përpunojë të dhënat tuaja.  Kini parasysh se vendosja e kukive të refuzimit mund të pengojë vetëm në një masë të kufizuar mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja nga mjeti i analitikës së uebit. Mund të gjeni më shumë informacione për këtë në seksionin për kukit.

 

 

Vizita juaj mund të na tregojë shumë për se sa tërheqës është sajti ynë i uebit – kjo është arsyeja pse ne përdorim mjetet e analitikës së uebit për të përmirësuar në vazhdimësi sajtin tonë të uebit

Mjeti i analitikës së uebit Adobe Analytics (Omniture)

Për të kryer kërkime për marketingun dhe tregun dhe për të përshtatur sajtin tonë të uebit (dhe ndoshta buletinin) si duhet, ne përdorim kukit e analitikës dhe/ose JavaScript për të mbledhur dhe për të përpunuar të dhënat e përdorimit në lidhje me vizitën tuaj në sajtin tonë të uebit dhe përdorimin tuaj të lidhjeve në buletin (nëse ka). Të dhënat tuaja të përdorimit mblidhen dhe krijohet një profil përdorimi nga këto të dhëna në një bazë pseudonimizimi, duke përdorur një ID kuki. Adresa juaj IP nuk regjistrohet ose anonimizohet menjëherë pas regjistrimit si pjesë e kësaj.

 

Ne përdorim shërbimin Adobe Analytics të ofruar nga Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (“Adobe”) për të mbledhur të dhënat e përdorimit dhe për të krijuar profilet e përdorimit. Informacionet në lidhje me përdorimin tuaj të sajtit tonë të uebit transferohen te serverët e Adobe, analizohen dhe na kthehen vetëm si të dhëna përmbledhëse. Këto të dhëna na lejojnë të identifikojmë tendencat në mënyrën se si përdoret në përgjithësi sajtin ynë i uebit.

 

Ne nuk i ndërthurim profilet vijuese të përdorimit me emrin tuaj ose me detaje të tjera që mund të zbulojnë identitetin tuaj, si p.sh. adresa juaj e emailit. Ne lejohemi t’i përpunojmë të dhënat në këtë kontekst me pëlqimin tuaj (neni 6(1a) për Rregulloren (BE) 2016/679). Të dhënat e përdorimit ruhen nga shërbimi i përdorur për një kohëzgjatje maksimale prej 37 muajsh nga data kur janë mbledhur ato.

 

Refuzimi: Përdorni sajtin e uebit të refuzimit të Adobe nëse dëshironi të parandaloni mbledhjen e të dhënave tuaja të përdorimit. Mund të gjeni informacione se si funksionojnë kukit e Adobe Analytics dhe për opsionin e refuzimit nëpërmjet lidhjes së mëposhtme: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 

 
Mjeti i analitikës së uebit Adobe Test & Target

Për të përshtatur sajtin tonë të uebit (dhe buletinin) si duhet, ne mbledhim dhe përpunojmë të dhënat e përdorimit në lidhje me vizitën tuaj në sajtin tonë të uebit duke përdorur kukit e analitikës dhe/ose JavaScript. Të dhënat tuaja të përdorimit mblidhen dhe krijohet një profil përdorimi nga këto të dhëna në një bazë pseudonimizimi, duke përdorur një ID kuki.

 

Ne përdorim shërbimin Adobe Test & Target të ofruar nga Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (“Adobe”) për të mbledhur të dhënat tuaja të përdorimit dhe për të krijuar profilet e përdorimit.

 

Adobe Test & Target funksionon në bazë të testeve A/B. Kjo do të thotë se personit që përdor sajtin tonë të uebit i shfaqet një version i ndryshëm i sajtit të uebit nga origjinali (p.sh. me një dizajn dhe përmbajtje të ndryshuara). Krahasimi i të dy versioneve na jep neve informacione se cili version i sajtit tonë të uebit preferohet nga përdoruesit. Kur përdoret Adobe Test & Target, informacionet e vetme në lidhje me ju që përpunohen nuk mund të përdoren për t’ju identifikuar ju. Anonimizimi i IP-së aktivizohet po ashtu, që do të thotë se adresa IP shkurtohet para se Adobe Test & Target të kryejë përpunime të mëtejshme. Ne nuk i ndërthurim profilet e përdorimit që dalin nga kjo me emrin tuaj ose me detaje të tjera që mund të zbulojnë identitetin tuaj, si p.sh. adresa juaj e emailit.

 

Ne lejohemi t’i përpunojmë të dhënat në këtë kontekst me pëlqimin tuaj (neni 6(1a) për Rregulloren (BE) 2016/679). Të dhënat e përdorimit ruhen nga shërbimi i përdorur për një kohëzgjatje maksimale prej 37 muajsh nga data kur janë mbledhur ato.

 

Refuzimi: Përdorni lidhjen e mëposhtme nëse dëshironi të parandaloni mbledhjen e të dhënave tuaja të përdorimit: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Mund të gjeni informacione se si funksionojnë kukit e Adobe Test & Target dhe për opsionin e refuzimit nëpërmjet lidhjes së mëposhtme: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 
Mjeti i analitikës së uebit ChannelSight

 

Mund të blini një numër të madh të produkteve tona drejtpërdrejt nëpërmjet hiperlidhjeve përkatëse me dyqanet në linjë të shitësve në bashkëpunim (“Shkoni te sajti i uebit i shitësit”). Në përdorim kukit dhe pikselët e gjurmimit (d.m.th. gjurmimin e konvertimit) për të regjistruar kur ridrejtoheni te faqja e produktit përkatës në dyqanin në linjë të shitësit, si dhe nëse e blini apo jo produktin në dyqanin në linjë të shitësit. Të dhënat e përdorimit të mbledhura në këtë mënyrë përdoren për të matur nivelin e tërheqjes së funksionit “Shkoni te sajti i uebit i shitësit” dhe, kur është e vlefshme, për qëllimet e përcaktimit të komisioneve me dyqanin në linjë të shitësit (d.m.th. marketingu i partnerëve). Ndonjëherë dyqanet në linjë të shitësve na paguajnë një komision kur ne ridrejtojmë me sukses blerësit e mundshëm dhe klientët tek ata.

 

Ne përdorim ofruesin e shërbimit ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Ireland (www.channelsight.com) për qëllimet e gjurmimit. Informacionet në lidhje me përdorimin tuaj të funksionit “Shkoni te sajti i uebit i shitësit” transmetohen te serverët e ChannelSight, analizohen dhe na kthehen vetëm si të dhëna përmbledhëse, të cilat ilustrojnë tendencat në lidhje me përdorimin e funksionit “Shkoni te sajti i uebit i shitësit”.

 

Kini parasysh se gjurmimi i sipërpërmendur është i lidhur drejtpërdrejt me funksionin “Shkoni te sajti i uebit i shitësit”. Duke përdorur butonin “Shkoni te sajti i uebit i shitësit” në sajtin tonë të uebit, ju jepni pëlqimin tuaj për gjurmimin për qëllimet e përcaktuara dhe në veçanti për mbledhjen e të dhënave përkatëse nga ChannelSight dhe shitësi, si dhe për transferimin e të dhënave nga ChannelSight dhe shitësi te ne. Ne lejohemi t’i përpunojmë informacionet tuaja në këtë kontekst me pëlqimin tuaj (neni 6(1a) për Rregulloren (BE) 2016/679). Të dhënat e përdorimit fshihen kur ana nuk kërkohen më për analizën dhe përcaktimin e komisionit.

 

Refuzimi: Nëse nuk dëshironi më që të kryhet gjurmimi, fshini kukit e vendosura nga sajti ynë i uebit (nëpërmjet parametrave në shfletuesin tuaj të internetit) dhe mos e përdorni më butonin “Shkoni te sajti i uebit i shitësit”. Mund ta vizitoni manualisht dyqanin në linjë të shitësit përkatës duke futur adresën e tyre në shfletues ose duke përdorur një motor kërkimi.

 

 
Mjeti i analitikës së uebit Mouseflow

 

Për të na ndihmuar ta dizajnojmë si duhet sajtin tonë të uebit, ne mund të mbledhim të dhënat e përdorimit në lidhje me vizitën tuaj në sajtin tonë të uebit duke përdorur kukit e analitikës dhe/ose teknologji të tjera. Si pjesë e kësaj, ne regjistrojmë lëvizjet e miut dhe klikimet e përdoruesve të zgjedhur në mënyrë rastësore në sajtin tonë të uebit. Adresa juaj IP anonimizohet në mënyrën e zakonshme. Regjistri vijues i përdorimit tuaj të sajtit tonë të uebit analizohet në mënyrë rastësore që ne të mund të nxjerrim nga ai përmirësime të mundshme për sajtin tonë të uebit.

 

Ne përdorim ofruesin e shërbimit Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark për qëllimin e mbledhjes së të dhënave të këtij përdorimi.

 

Ne nuk i ndërthurim profilet vijuese të përdorimit me emrin tuaj ose me detaje të tjera që mund të zbulojnë identitetin tuaj, si p.sh. adresa juaj e emailit. Ne lejohemi t’i përpunojmë të dhënat në këtë kontekst me pëlqimin tuaj (neni 6(1a) për Rregulloren (BE) 2016/679).  Të dhënat e përdorimit fshihen tre muaj pas datës kur janë mbledhur ato.

 

Refuzimi: Përdorni sajtin e uebit të refuzimit të Mouseflow nëpërmjet lidhjes së mëposhtme nëse dëshironi të parandaloni mbledhjen e këtyre të dhënave të përdorimit: https://mouseflow.de/opt-out.

 

 

Ndarja e përmbajtjes në rrjetet sociale

 

Përmbajtja në sajtin tonë të uebit mund të ndahet në rrjetet sociale duke përdorur butonat e integruar të medias sociale. Të gjithë butonat e medias sociale që ndihmojnë në ndarjen e përmbajtjes janë integruar duke përdorur hiperlidhje të thjeshta në vend të shtesave sociale të zhvilluara nga ofruesit e rrjeteve sociale. Kjo siguron që detajet tuaja të mos transmetohen automatikisht te serverët e rrjeteve sociale kur hyni në sajtin tonë të uebit. Përveç kësaj, kur ndani përmbajtje nga sajti ynë i uebit, ne transmetojmë vetëm informacionet te rrjeti social që kërkohen për të ndarë përmbajtjen përkatëse. Ne nuk transferojmë të dhëna personale në këtë kontekst.

 

Në të njëjtën kohë, mund të gjeni po ashtu lidhje të thjeshta për te sajtet tona të uebit në rrjeteve sociale. Nëse ndiqni një lidhje nga sajti ynë i uebit te një rrjet social ose nëse hyni te rrjeti social për të ndarë përmbajtje nga sajti ynë i uebit, të dhënat tuaja përpunohen nga ofruesi i rrjetit social në fjalë. Për informacione për qëllimin dhe fushën e mbledhjes së të dhënave, përpunimin e mëtejshëm dhe përdorimin nga ofruesi i rrjetit social, si dhe të drejtat dhe opsionet përkatësve të parametrave për mbrojtjen e privatësisë suaj, referojuni Informacioneve për mbrojtjen e të dhënave të vëna në dispozicion nga ofruesi përkatës.

 

 

Ndani përmbajtje nga sajti ynë i uebit në rrjetet sociale pa rrezikuar të dhënat tuaja

Kërkimi i shitësit me Google Maps

 

Një veçori në dispozicion për ju si përdorues i sajtit tonë të uebit është një hartë ku shfaqen shitësit që bashkëpunojnë me ne në zonën tuaj. Ne përdorim Google Maps për të shfaqur këtë hartë. Google Maps është një shërbim i ofruar nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mund të gjeni detaje se si përpunohen të dhënat personale kur përdoret Google Maps nëpërmjet lidhjes së mëposhtme: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Nëse dëshironi të shfaqni shitësit që bashkëpunojnë në zonën tuaj, do të duhet të specifikoni një vendndodhje duke futur vendndodhjen tuaj në mënyrë manuale ose duke e përcaktuar atë automatikisht nga funksioni i vendndodhjes gjeografike në shfletuesin e internetit. Të dhënat personale nuk përpunohen nëse i futni këto informacione në mënyrë manuale, me kusht që të mos specifikoni adresën tuaj të shtëpisë. Identifikimi automatik i vendndodhjes me funksionin e vendndodhjes gjeografike në një shfletues interneti kërkon që të përpunohet adresa juaj IP. Ne lejohemi t’i përpunojmë informacionet tuaja në këtë kontekst me pëlqimin tuaj (neni 6(1a) për Rregulloren (BE) 2016/679), që kërkohet nga shfletuesi i internetit kur hyni te harta. Ne nuk ruajmë adresë tuaj IP në këtë kontekst.

 

 

 

Rastet kur transmetojmë të dhënat tuaja

 

Ne bashkëpunojmë me disa ofrues të shërbimit për të zbatuar dhe për të vënë në funksionim sajtin tonë të uebit. Ne i kemi zgjedhur me kujdes këta ofrues të shërbimit dhe kemi një marrëveshje për mbrojtjen e të dhënave me çdo ofrues individual të shërbimit për t’i mbajtur të sigurta informacionet tuaja.

 

Ofruesit e shërbimit që përdorim për të zbatuar dhe për të vënë në funksionim sajtin tonë të uebit janë:

 

·         Ofruesi i shërbimit për shërbimet e strehimit

·         Ofruesi i shërbimit për shërbimet e programimit

·         Ofruesi i shërbimit për shërbimet e shitjeve dhe marketingut

·         Ofruesi i shërbimit për shërbimet e linjës telefonike

 

Ne i transmetojmë të dhënat tuaja te marrës të tjerë vetëm kur është e nevojshme për plotësimin e një kontrate me ju, kur ne ose marrësi kemi një interes legjitim për zbulimin e të dhënave tuaja ose kur ju keni dhënë pëlqimin tuaj për atë transmetim. Këta marrës përfshijnë ofruesit e shërbimit dhe kompani të tjera brenda grupit tonë të korporatës. Për më tepër, të dhënat mund të transmetohen te marrës të tjerë në rast se jemi të detyruar ta bëjmë këtë për shkak të dispozitave ligjore ose urdhrave detyrues gjyqësorë ose administrativë.

Marrësit e tjerë të të dhënave tuaja janë:

 

·         Agjentët e transportit për dorëzimin/marrjen e produkteve

·         Ofruesit e shërbimit të përpunimit të pagesave

·         Ofruesit e shërbimit të menaxhimit të të arkëtueshmeve

 

 

 

Të gjithë ofruesit e shërbimit që përpunojnë të dhënat tuaja në ndërthurje me sajtin tonë të uebit janë zgjedhur me kujdes dhe janë të detyruar të respektojnë standardet për mbrojtjen e të dhënave

 

Transmetimi te marrësit janë Zonës Ekonomike Evropiane

Ne transmetojmë po ashtu të dhëna personale te marrësit që ndodhen jashtë Zonës Ekonomike Evropiane, në të ashtuquajtura shtete të treta. Në një rast të tillë, ne sigurohemi para ndarjes së të dhënave që do të ruhet një nivel i përshtatshëm i mbrojtjes së të dhënave nga marrësi (p.sh. në bazë të një vendimi për përshtatshmërinë të marrë nga Komisioni i BE-së për shtetin përkatës ose një marrëveshjeje për klauzolat standarde kontraktuale të BE-së mes Bashkimit Evropian dhe marrësit) ose që ju keni dhënë pëlqimin tuaj për një ndarje të tillë.

Ne jemi të lumtur t’ju ofrojmë një përmbledhje për marrësit në shtetet e treta dhe një kopje të dispozitave specifike të pranuara për të siguruar një nivel të përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave. Për të kërkuar këtë, përdorni informacionet e kontaktit të dhëna në fund të këtyre Informacioneve mbi mbrojtjen e të dhënave.

 

Ne transmetojmë të dhënat tuaja te marrësit jashtë BE-së vetëm kur garantohet mbrojtja për të dhënat

 

 

Seksioni 3: Të drejtat e përdoruesit

Të drejtat tuaja

 

Në rast se keni arsye për ankesë, mund të gjeni një përshkrim për të drejtat tuaja më poshtë. Për të ushtruar të drejtat tuaja, përdorni informacionet e kontaktit të dhëna në fund të këtyre Informacioneve mbi mbrojtjen e të dhënave.

E drejta juaj për informacionet në lidhje me të dhënat tuaja

Ne do t’ju ofrojmë informacione për të dhënat që mbajmë për ju sipas kërkesës.

 

E drejta juaj për të korrigjuar dhe për të plotësuar të dhënat tuaja

Ne do të korrigjojmë informacionet e pasakta për ju nëse na njoftoni përkatësisht. Ne do të plotësojmë të dhënat e paplota nëse na njoftoni përkatësisht, me kusht që këto të dhëna të jenë të nevojshme për qëllimin e synuar të përpunimit të të dhënave tuaja.

 

E drejta juaj për të fshirë të dhënat tuaja

Ne do të fshijmë informacionet që mbajmë për ju sipas kërkesës. Sidoqoftë, disa të dhëna do të fshihen vetëm me kushtin për një periudhë të përcaktuar për ruajtjen, p.sh. për shkak se kërkohet që të ruajmë të dhënat nga ligji në disa raste ose sepse kërkojmë që të dhënat të plotësojnë detyrimet tona kontraktuale për ju.

 

E drejta juaj për bllokimin e të dhënave tuaja

Në raste të caktuara të përcaktuara ligjërisht, ne do të bllokojmë të dhënat tuaja nëse dëshironi të bëjmë këtë gjë. Të dhënat e bllokuara përpunohen më tej vetëm në një masë shumë të kufizuar.

 

E drejta juaj për të fshirë të dhënat tuaja

Mund ta tërhiqni në çdo kohë pëlqimin e dhënë për përpunimin e të dhënave tuaja me efekt në të ardhmen. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave tuaja mbetet e paprekur nga kjo deri në pikën kur tërhiqni pëlqimin tuaj.

 

E drejta juaj për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja

Mund ta kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave tuaja me efekt në të ardhmen, nëse po i përpunojmë të dhënat tuaja në bazë të një prej juridiksioneve ligjore të përcaktuara në nenin 6(1e ose 1f) të Rregullores (BE) 2016/679. Në rast se shprehni kundërshtimin, ne do të ndalojmë përpunimin e të dhënave tuaja, në rast se nuk ka baza legjitime dhe detyruese për përpunime të mëtejshme. Përpunimi i të dhënave tuaja për qëllimet e marketingut të drejtpërdrejtë nuk përbën asnjëherë një bazë legjitime dhe detyruese për ne.

 

E drejta juaj për transferimin e të dhënave

Me kërkesën tuaj, ne mund t’ju vëmë në dispozicion informacione të caktuara në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga kompjuterët.

 

E drejta juaj për të apeluar pranë një autoriteti rregullator

Mund të paraqitni një apelim në lidhje me mbrojtjen e të dhënave te një autoritet për mbrojtjen e të dhënave. Për të bërë këtë gjë, kontaktoni me autoritetin përkatës për mbrojtjen e të dhënave për vendbanimin tuaj ose me autoritetin për mbrojtjen e të dhënave nën juridiksionin e të cilit jeni (të emërtuar më poshtë).

 

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, www.ip-rs.si

 

 

 

Për të siguruar një kontroll të plotë mbi informacionet tuaja, ju keni një grup të gjerë të të drejtave që mund t’i përdorni për të menaxhuar se si i përpunojmë ne të dhënat tuaja

 

 

 

 

Pika juaj e kontaktit për të gjitha pyetjet në lidhje me mbrojtjen e të dhënave

 

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave ose ushtrimin e të drejtave tuaja, mund të përdorni informacionet e mëposhtme të kontaktit për t’u lidhur drejtpërdrejt me oficerin për mbrojtjen e të dhënave:

 

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje

Data Protection Officer

Savinjska cesta 30

3331 Nazarje

 

DataProtection-SI@bshg.com

 

 

Mos hezitoni të kontaktoni me oficerin tonë për mbrojtjen e të dhënave nëse keni pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave

 

Ndryshimet në këto Informacione mbi mbrojtjen e të dhënave

 

Këto Informacione mbi mbrojtjen e të dhënave pasqyrojnë gjendjen aktuale të përpunimit të të dhënave në sajtin tonë të uebit. Në rast të ndryshimeve në përpunimin e të dhënave, këto Informacione mbi mbrojtjen e të dhënave do të përditësohet përkatësisht. Ne ofrojmë gjithmonë versionin më të fundit të këtyre Informacioneve mbi mbrojtjen e të dhënave në sajtin tonë të uebit që të mund të mësoni për fushën e përpunimit të të dhënave në sajtin tonë të uebit.

 

 

 
E vlefshme nga: 25.05.2017

Versioni: DPI_1.0_1.0